Courses hosted by Undergraduate Studies

2023-2024 | Winter
Instructor: Ulrich Meurer
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
Winter
Instructor: Petra Kralj Novak
US Credits: 2
2023-2024 | 3rd year BA | Winter
Instructor: Jeremy Braverman
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Elisa Omodei
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Simon Rippon
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 3
2023-2024 | Winter
Instructor: Thomas Aichinger
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Karl Hall
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Spring
Instructor: Mats Köster
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: Erzsebet Strausz
US Credits: 4
2023-2024 | Fall
Instructor: Inna Melnykovska
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
Fall
Instructor: TBD
US Credits: 2
Winter
Instructor: Diana Ürge-Vorsatz
US Credits: 2
2023-2024 | Spring
Instructor: Angarika Deb
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Christophe Heintz
US Credits: 2
2023-2024 | Spring
Instructor: Jonathan F. Kominsky
US Credits: 2
1st year BA | Fall
Instructor: Dorit Geva
US Credits: 3
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 4
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Andrea Peto
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Borbála Faragó
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Daniel Bochsler
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: András Bozóki
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Thomas Fetzer
US Credits: 4
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Petra Kralj Novak
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Federico Battiston
US Credits: 4
Fall
Instructor: Gerardo Iñiguez
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Nadia Al-Bagdadi
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Attila Folsz
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Winter
Instructor: Michael Ignatieff
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Sanjay Kumar
US Credits: 2
2023-2024 | Spring
Instructor: Laszlo Bruszt
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: Jeremy Braverman, Kate Coyer
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
Winter
Instructor: Michael Dorsch
US Credits: 2
Winter
Instructor: Begüm Özkaynak
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
Spring
Instructor: Attila Rátfai, István Kónya
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: Thomas Fetzer
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Spring
Instructor: Alice Kuegler
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Michael Dorsch
US Credits: 2
Winter
Instructor: Michael LaBelle
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Jean-Louis Fabiani
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Stephen Stec
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Tamara Steger
US Credits: 2
Winter
Instructor: Viktor Lagutov
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Andrea Krizsan, Violetta Zentai
US Credits: 1
2023-2024 | 1st year BA | Winter
Instructor: Cathy Mason
US Credits: 3
2023-2024 | 2nd year BA | Spring
Instructor: Davide Torsello
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Yusaf Akbar
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Michael Merlingen
US Credits: 4
2023-2024 | 2nd year BA | Spring
Instructor: TBA
US Credits: 4
2023-2024 | 2nd year BA | Spring
Instructor: Mate Nikola Tokić
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
Winter
Instructor: Tomy Lee
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Erin Kristin Jenne
US Credits: 4
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Alice Kuegler, Imre Fekete
US Credits: 3
4th year BA | Winter
Instructor: Dalia Neis
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Barbora Valikova
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Ferenc Huoranszki, Michael Griffin
US Credits: 4
2023-2024 | 1st year BA | Winter
Instructor: Elisa Omodei
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Klára Trencsényi
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Daniel Halasz
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Susana Cerda
US Credits: 2
Fall
Instructor: Éva Fodor
US Credits: 2
Winter
Instructor: Angéla Kóczé
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Volker L. Menze
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Tiziana Centofanti
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Johanna Markkula
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Marcell Sebők
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 4
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Oksana Sarkisova
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Maria Kronfeldner
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Susana Cerda
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Ulrich Meurer
US Credits: 2
4th year BA | Spring
Instructor: TBA
US Credits: 2
Winter
Instructor: Qiong (Miranda) Wu
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Boldizsár Nagy
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 3
4th year BA | Winter
Instructor: Stephen Stec
US Credits: 1
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Xymena Kurowska
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: Boldizsár Nagy
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: Xiang Li
US Credits: 4
4th year BA | Fall
Instructor: Michael Merlingen
US Credits: 4
2023-2024 | 3rd year BA | Winter
Instructor: Gyorgy Laszlo Gereby
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Diana Urge-Vorsatz
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Ulrich Meurer
US Credits: 3
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Fall
Instructor: Zoltán Illés, Ruben Mnatsakanian
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Fall
Instructor: Tamara Steger
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Julia Sachseder
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Fall
Instructor: Markus Petsche, Darren Seiffert
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Petra Kralj Novak
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: György László Geréby
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Maria Kronfeldner
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Zsolt Enyedi
US Credits: 3
2023-2024 | 1st year BA | Fall
Instructor: Petra Kralj Novak
US Credits: 3
2023-2024 | 1st year BA | Winter
Instructor: Balazs Vedres
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Jeremy Braverman
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Elisa Omodei
US Credits: 3
2023-2024 | 1st year BA | Fall
Instructor: Szabolcs Pogonyi
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Erzsebet Strausz
US Credits: 4
Winter
Instructor: Andrea Weber
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Cristian-Nicolae Gaşpar
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Eva Wittenberg
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Andras Pap
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Spring
Instructor: Freya Cumberlidge
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Hanoch Ben-Yami
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Petra Kralj Novak
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Imre Fekete
US Credits: 2
Fall
Instructor: László Pintér
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 4
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | 2nd year BA | Winter
Instructor: Vera Eliasova
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
Fall
Instructor: Erin Kristin Jenne
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: Erin Kristin Jenne
US Credits: 4
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Robert Sata
US Credits: 2
2nd year BA | Fall
Instructor: Imre Fekete
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: tba
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
Winter
Instructor: Zoltán Illés
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Winter
Instructor: Andres Moles
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Xiang Li
US Credits: 4
4th year BA | Fall
Instructor: László Csaba
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Spring
Instructor: Akos Szegofi
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Spring
Instructor: TBA
US Credits: 1
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 1
2023-2024 | 1st year BA | Fall
Instructor: Sergey Lychagin, Tímea Laura Molnár
US Credits: 4
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: János Kertész, Márton Karsai, Márton Pósfai, Tiago P. Peixoto, Balazs Vedres (On leave 2020/21)
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: János Kertész, Gerardo Iñiguez, Márton Karsai, Márton Pósfai, Tiago P. Peixoto, Balazs Vedres
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 4
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: Jean-Louis Fabiani
US Credits: 2
2023-2024 | Winter
Instructor: Andrea Weber
US Credits: 2
Fall
Instructor: Qiong (Miranda) Wu
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: n/a
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
Winter
Instructor: Gerardo Iñiguez
US Credits: 2
Winter
Instructor: Aleh Cherp
US Credits: 2
Winter
Instructor: Zoltán Illés
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Spring
Instructor: TBA
US Credits: 1
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 4
2023-2024 | 2nd year BA | Fall
Instructor: Qiong (Miranda) Wu
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Andreas Dafinger
US Credits: 2
4th year BA | Winter
Instructor: Judit Bodnár
US Credits: 4
Fall
Instructor: Laszlo Bruszt, Anil Duman
US Credits: 2
2023-2024 | 1st year BA | Spring
Instructor: Freya Cumberlidge
US Credits: 2
4th year BA | Fall
Instructor: TBA
US Credits: 2
2023-2024 | Fall
Instructor: Mate Nikola Tokić
US Credits: 2
3rd year BA | Winter
Instructor: TBA
US Credits: 2

Please note that during spring and summer, course listings for the upcoming Academic Year may not be complete until approximately September 1.

Instructor